Skip to main content
x

Description
Không gì quan trọng hơn việc bảo đảm hiệu quả trong mọi hành động
Không gì đáng quý hơn sự công bằng trong mọi ứng xử
Không gì đạo đức hơn tinh thần phụng sự đất nước