Skip to main content
x
Chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên
Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện thống nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Subscribe to Tin tức