Nhảy đến nội dung
x

Tài liệu

Tài liệu

Tài liệu chuẩn

Giáo trình tham khảo

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tập 1B

Nhà xuất bản giáo dục

Nội dung: file_goc_778529.pdf

Tài liệu tham khảo

Thắng lợi của nghệ thuật hợp đồng tác chiến

Một trận quyết chiến chiến lược được diễn ra trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và một số vùng phụ cận, giữa một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng có ý chí kiên cường và quyết không khuất phục đế quốc Mỹ xâm lược...