Nhảy đến nội dung
x

Môn học giáo dục quốc phòng an ninh

        Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, vun đắp truyền thống yêu nước, rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

        Trung tâm quốc phòng an ninh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã dựa vào nội dung Giáo trình giáo dục quốc phòng – an ninh, tập 1, tập 2, (Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2008), kết hợp nghiên cứu nhiều tài liệu tham khảo… tổ chức biên soạn “Giáo trình giáo dục quốc phòng, an ninh học phần 1, học phần 2 và học phần 3” lưu hành nội bộ, dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, nội dung củ thể như sau:

Về Chương trình:

Theo Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh gồm 3 học phần, thời lượng 165 tiết, cụ thể:

 Học phần I:             Đường lối quân sự của Đảng         (3 tín chỉ = 45 tiết)

Học phần II:             Công tác quốc phòng, an ninh     (2 tín chỉ = 30 tiết) 

Học phần III:    Quân sự chung, chiến thuật

            Và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK            (3 tín chỉ = 90 tiết)

 Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập:

- Sinh viên có đủ số lần kiểm tra cho mỗi học phần; mỗi lần kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên và có đủ 80% thời gian có mặt trên lớp sẽ được dự thi kết thúc học phần.

- Phương pháp đánh giá:

+ Tính điểm riêng cho từng học phần

+ Điểm  môn học là điểm trung bình cộng của các học phần

+ Xếp loại kết quả môn học theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo

- Sinh viên đạt điểm môn học từ 5 điểm và không bị xử lý kỉ luật từ cảnh cáo trở lên được cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, an ninh. Chứng chỉ giáo dục quốc phòng, an ninh là một trong những điều kiện để xét tốt nghiệp.

Đối tượng được miển, giảm, tạm hoãn môn học:

          Theo quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT  ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn học môn giáo dục quốc phòng – an ninh được quy định như sau:

          1. Đối tượng được miễn học môn GDQP-AN:

        a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, trường sĩ quan quân đội, công an;

         b) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài;

         c) Học sinh, sinh viên đào tạo văn bằng 2, trình độ trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng.

          2. Đối tượng được miễn học và miễn thi các học phần:

          Học sinh, sinh viên chuyển trường, sinh viên đào tạo liên thông hoặc hoàn thiện trình độ cao hơn được miễn học và thi các học phần đã học.

          3. Đối tượng được miễn học và miễn thi thực hành kỹ năng quân sự:

a) Học sinh, sinh viên là tu sĩ thuộc các tôn giáo;

          b) Học sinh, sinh viên có thương tật, khuyết tật bẩm sinh, bị bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động, có giấy chứng nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, có giấy xuất ngũ do đơn vị quân đội có thẩm quyền cấp.

         4. Đối tượng được tạm hoãn học:

          a) Học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang học tập tại các trường của nước ngoài, trường liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam;

          b) Học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn;

          c) Học sinh, sinh viên là phụ nữ đang mang thai và thời gian nghỉ thai sản theo quy định hiện hành;

Hiệu trưởng các trường xem xét tạm hoãn cho các đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 4 Điều này. Hết thời gian tạm hoãn, các trường bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình môn học./.