Nhảy đến nội dung
x

Xây dựng Đảng về đạo đức trước yêu cầu mới

QĐND - Trước đây, trong các văn kiện của Đảng đều thống nhất mục tiêu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xem đó là định hướng cơ bản, nhất quán trong công tác xây dựng Đảng. Đến Đại hội XII của Đảng, trên cơ sở kế thừa, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng, Đảng ta bổ sung mục tiêu xây dựng Đảng về đạo đức.

Văn kiện Đại hội chỉ rõ: “Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Tập trung thực hiện mục tiêu: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức”. Đây là bước phát triển mới tư duy lý luận về xây dựng Đảng phù hợp với yêu cầu khách quan xây dựng đảng cộng sản tiên phong ở một đất nước có truyền thống trọng đạo lý, trọng nhân nghĩa; đáp ứng đòi hỏi cấp bách ngăn chặn sự tác động tiêu cực từ mặt trái kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đến phẩm chất của tổ chức đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh (TSVM), hoàn thành trọng trách nặng nề xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nguồn báo QĐND, ngày 02/02/2017, link bài viết; http://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/xay-dung-dang-ve-dao-duc-truoc-yeu-cau-moi-530732