Nhảy đến nội dung
x

Văn bản

Văn bản - Tài liệu

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tập 1B

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng tập 1B

Nhà xuất bản giáo dục

Nội dung: file_goc_778529.pdf

Thắng lợi của nghệ thuật hợp đồng tác chiến

Một trận quyết chiến chiến lược được diễn ra trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và một số vùng phụ cận, giữa một dân tộc đất không rộng, người không đông, nhưng có ý chí kiên cường và quyết không khuất phục đế quốc Mỹ xâm lược...

Bộ luật lao động

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

Nội dung: Luat-LD.pdf

Luật Viên chức

Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Nội dung: Luat-vien-chuc.pdf

Luật Giáo dục đại học

Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Nội dung: Luat-GDDH.pdf

Luật Giáo dục QPAN

Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2013.

Nội dung: Luat-GDQPAN.pdf

Nghị định số 116/2007/NĐ-CP

Nghị định số 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Giáo dục quốc phòng - an ninh, ngày 10/7/2007

Nghị định 13/2014/NĐ-CP

Nghị định số 13/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, ngày 25/2/2014.

Thông tư 38/2014/TT-BQP

Ban hành Chương trình, nội dung; Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, ngày 15/5/2014.

Thông tư số 24/2014/TT-BQP

Thông tư số 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 15/5/2014.