Skip to main content
x

Description
"Nước Vệt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một;
Sông có thể cạn, núi có thể mòn,
Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi"