Nhảy đến nội dung
x

Quy chế - Quy định

Thông tư 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học:

Thong-tu-18-2015.pdf

 

Quy định 119/QĐ-TĐT ngày 12/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với học sinh sinh viên học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Quy định 119/QĐ-TĐT