Nhảy đến nội dung
x

Giáo dục

Giáo dục

Giới thiệu chương trình môn học 165 tiết
Giới thiệu chương trình môn học 165 tiết đối với sinh viên đại học.
Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 07 ngày (tiêu chuẩn)
Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 07 ngày (tiêu chuẩn)
Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 14 ngày (chất lượng cao)
Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 14 ngày (chất lượng cao)

Videos