Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập theo Quyết định số 508/2017/QĐ-TĐT ngày 31/03/2017 của Hiệu trưởng Nhà trường (tiền thân là Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng).

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho sinh viên theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; nghiên cứu khoa học, cải tiến mô hình học cụ, trải nghiệm thực tiễn hoạt động quân sự, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; rèn luyện, xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong mẫu mực, góp phần hình thành phẩm chất, nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa.

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu

Giới thiệu

Lãnh đạo trung tâm

Lãnh đạo trung tâm

Các Tổ chuyên trách

Các Tổ chuyên trách

Thư viện ảnh