Nhảy đến nội dung
x

Tổng quan Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc dân, đồng thời là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện để thế hệ trẻ nâng cao nhận thức và ý thức sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay; đồng thời là môn học chính khóa trong các trường cao đẳng, đại học.

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng có nhiệm vụ giảng dạy theo chương trình được quy định tại Thông tư số: 31/2012/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quy định cho sinh viên khối không chuyên ngành Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ đại học, cao đẳng, loại hình đào tạo chính quy.

Mục tiêu chung của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là:

- Học phần 1: Đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những vấn đề cơ bản về kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; một số vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng.

- Học phần 2: Công tác quốc phòng và an ninh, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; những kiến thức cơ bản về chiến tranh công nghệ cao; kiến thức về xây dựng lực lực dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; một số vấn đề về an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phong trào toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Học phần 3: Nghiên cứu về quân sự và kỹ năng quân sự cần thiết, trang bị cho sinh viên kiến thức chung về quân sự phổ thông, những kỹ năng quân sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Hiểu biết và sử dụng được một số loại phương tiện, vũ khí thông thường; có kiến thức về chiến thuật bộ binh; biết cách phòng, tránh vũ khí hủy diệt lớn và thành thạo kỹ thuật băng bó, chuyển thương.

Sau khi học xong Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên cần phải đạt được:

- Về kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân nhân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới, một số vấn đề về xây dựng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

- Về kỹ năng: Thuần thục trong thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK.

- Về thái độ: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật trong sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng ở trường, lớp và khi ra công tác.

Như vậy, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay không chỉ đơn thuần là môn học về kỹ thuật quân sự mà là một hệ thống kiến thức tổng hợp về quốc phòng và an ninh, trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất, là quá trình chuẩn bị và hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần cho sinh viên góp phần giáo dục thế hệ trẻ về ý thức, trách nhiệm của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình mới./.

Trung tân Giáo dục QPAN

Trường Đại học Tôn Đức Thắng