Nhảy đến nội dung
x

Quân đội tin tưởng tuyệt đối vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng-an ninh, một trong những trụ cột, điểm nổi bật chính là thành tựu về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Trong 5 năm vừa qua, cùng với việc lãnh đạo đồng bộ, toàn diện đất nước, Đảng ta, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quốc phòng.

 

Tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đã tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Đặc biệt, Chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xây dựng, hoàn thiện thêm.

Đối với các chiến lược về quốc phòng, quân sự, chiến lược về bảo mật, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và về hệ thống pháp luật, chúng ta đã xây dựng được một số luật và đang tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. “Đây là những minh chứng cho thấy sự kế thừa những quan điểm đổi mới về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta, trong 5 năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được giữ vững; đồng thời, chúng ta bảo đảm được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chính việc vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới.

Phát huy kết quả, thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XII, phần phương hướng trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục thể hiện sự kiên định, kế thừa và những đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Nhiều quan điểm mới về chiến lược quân sự, quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, giữ vững mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang và Quân đội nói riêng là nòng cốt.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Việt Nam có một tầm nhìn gắn kết chặt chẽ không những giữa quốc phòng-an ninh với đối ngoại mà còn giữa quốc phòng-an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà khâu then chốt, quyết định chính là phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, Công an, cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp quốc phòng-an ninh

Về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, lịch sử 91 năm của Đảng cũng như quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới cho thấy, Đảng ta xác định trong các bài học về thành tựu của đất nước, đầu tiên chính là bài học về giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và về công tác cán bộ.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phân tích: Trong Báo cáo Chính trị cũng như báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày trước Đại hội, chúng ta thấy yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tất cả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chính vì vậy, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì cả hai yếu tố “xây” và “chống” cần được tiến hành song song, trong đó yếu tố “xây” mang tính chất quyết định.

Yếu tố “Xây” có nghĩa là chúng ta phải khẳng định và bảo vệ cho được nền tảng của Đảng chính là Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Quan điểm đó đã được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, vừa thể hiện tính kiên định, tính đổi mới, tính lý luận, vừa cho thấy tính kế thừa và phát triển từ tổng kết thực tiễn, từ đó khẳng định những thành tựu sau 35 năm đổi mới. Thành tựu 5 năm qua chúng ta đạt được cho thấy đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn; con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Đây là lời tuyên ngôn để phản bác quan điểm của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo nhiệm kỳ qua, Đảng ta hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận, trong đó làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, khoa học, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khẳng định con đường đúng đắn, hình thành những luận cứ sắc bén nhằm phản bác lại các quan điểm sai trái.

Thực tiễn cho thấy, chính những điều đó cũng góp phần giúp nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng, để bạn bè quốc tế ngày càng tin tưởng vào Việt Nam hơn. Chính niềm tin đó đã góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khẳng định Quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng công tác tuyệt đối tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, toàn quân gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch và định hướng về việc triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định phải xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng, quân binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 xây dựng lực lượng Quân đội hiện đại.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước, nhân dân rất quan tâm, thương yêu và tạo mọi điều kiện để xây dựng Quân đội, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cũng như xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.

Quân đội sẽ tiếp tục tập trung xây dựng tiêu chí, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, công tác, lao động sản xuất; gắn bó máu thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế vô sản, trong sáng trong thời kỳ mới.

Nhật Nam

Báo Điện tử Chính phủ