Nhảy đến nội dung
x

Luật

Luật

Bộ luật lao động

Bộ luật Lao động được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. 

Nội dung: Luat-LD.pdf

Luật Viên chức

Luật Viên chức được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Nội dung: Luat-vien-chuc.pdf

Luật Giáo dục đại học

Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Nội dung: Luat-GDDH.pdf

Luật Giáo dục QPAN

Luật Giáo dục Quốc phòng an ninh được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2013.

Nội dung: Luat-GDQPAN.pdf