Nhảy đến nội dung
x

Thông tư

Thông tư

Thông tư 38/2014/TT-BQP

Ban hành Chương trình, nội dung; Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, ngày 15/5/2014.

Thông tư số 24/2014/TT-BQP

Thông tư số 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 15/5/2014.