Nhảy đến nội dung
x
KHỐI HÀNH CHÍNH
thay dung

Thầy Dương Việt Dũng

Thư ký

Email: duongvietdung@tdtu.edu.vn

Thay Huy

Thầy Phạm Huỳnh Quang Huy

Giáo vụ

Email: phamhuynhquanghuy@tdtu.edu.vn

 

KHỐI GIẢNG DẠY
Thay Me

Thầy Phạm Văn Mễ

Giảng viên

Email: phamvanme@tdtu.edu.vn

Thay Tham

Thầy Nguyễn Ngọc Thấm

Giảng viên

Email: nguyenngoctham@tdtu.edu.vn

Thay Sinh

Thầy Nguyễn Hữu Sinh

Giảng viên

Email: nguyenhuusinh@tdtu.edu.vn

''

Thầy Trương Xuân Nghị

Giảng viên

Email: truongxuannghi@tdtu.edu.vn

Thay Hung

Thầy Lê Hùng

Giảng viên

Email: lehung@tdtu.edu.vn

Thay Dat

Thầy Kiều Đình Đạt

Giảng viên

Email: kieudinhdat@tdtu.edu.vn

Thay Chinh

Thầy Lê Hoàng Chinh

Giảng viên

Email: lehoangchinh@tdtu.edu.vn

''

Thầy Vũ Văn Hiếu

GIảng viên

Email: vuvanhieu1@tdtu.edu.vn

''

Cô Trịnh Thị Bích Trâm

Giảng viên

Email: trinhthibichtram@tdtu.edu.vn

''

Cô Đinh Thị Khánh Ngân

Giảng viên

Email: dinhthikhanhngan@tdtu.edu.vn

''

Cô Nguyễn Thị Bích Diễm

Giảng viên

Email: nguyenthibichdiem@tdtu.edu.vn

''

Cô Bùi Thị Kiều Trinh

GIảng viên

Email: buithikieutrinh@tdt.edu.vn

''

Cô Trần Thị Tú Quyên

Giảng viên

Email: tranthituquyen@tdtu.edu.vn

''

Thầy Phạm Quốc Duy

Giảng viên

Email: phamquocduy@tdtu.edu.vn

''

Thầy Châu Tuấn Cảnh

Giảng viên

Email: chautuancanh@tdtu.edu.vn

Thay Tung

Thầy Đinh Nguyễn Thanh Tùng

Giảng viên

Email: dinhnguyenthanhtung@tdtu.edu.vn

Cô Trang

Cô Nguyễn Thị Trang

Giảng viên

Email: nguyenthitrang@tdtu.edu.vn

Thay Long

Thầy Nguyễn Văn Long

Giảng viên

Email: nguyenvanlong@tdtu.edu.vn

Co Yen

Cô Nguyễn Thị Hải Yến

Giảng viên

Email: nguyenthihaiyen1@tdtu.edu.vn