Nhảy đến nội dung
x

Description
Nghệ thuật quân sự "Chiến tranh Du kích"
Phục kích, bất ngờ, chớp nhoáng, rút lui nhanh
Kẻ thù không biết khi nào tấn công và tấn công theo phương thức nào
Không phân biệt được đâu là du kích đâu là dân thường...