Nhảy đến nội dung
x
Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 14 ngày (chất lượng cao)

Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 14 ngày (chất lượng cao)

Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 07 ngày (tiêu chuẩn)

Kỹ năng quân sự - Học kỳ quân đội 07 ngày (tiêu chuẩn)

Tổng quan Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc dân, đồng thời là nội dung cơ bản trong xây dựng nền QPTD, ANND, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới XHCN. Góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN.

Subscribe to Giáo dục