Nhảy đến nội dung
x
Tổng quan Môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Giáo dục quốc phòng và an ninh được Đảng và nhà nước ta xác định là một nội dung của nền giáo dục quốc dân, đồng thời là nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.

Học kỳ Quân đội - Chương trình tiêu chuẩn
Học kỳ Quân đội nhằm tặng cho các em một kỳ trải nghiệm bổ ích, lý thú, đưa các em vào môi trường Quân đội để được giao lưu học hỏi, rèn luyện ý chí, nghị lực của người chiến sỹ Quân đội và được giáo dục một số giá trị sống; huấn luyện kỹ năng sống cơ bản, giúp các em tự tin, năng động, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại.
Subscribe to Giáo dục